1. SPLOŠNA DOLOČILA

Turistična agencija GEA d.o.o. (v nadaljevanju agencija) prodaja lastne aranžmaje, pri katerih nastopa kot organizator potovanja, ter aranžmaje drugih organizatorjev potovanj, kjer je v vlogi pooblaščene agencije za prodajo njihovih aranžmajev.

Določila iz prvega dela Splošnih pogojev in rubrike „Ne prezrite“ veljajo ne glede na to, ali agencija nastopa v vlogi organizatorja potovanja ali kot pooblaščena agencija drugega organizatorja.

Za aranžmaje drugih organizatorjev potovanj veljajo njihovi Splošni pogoji in so razvidni iz njihovih cenikov oziroma programov. Ime odgovornega organizatorja je razvidno iz katalogov in programov potovanj ter je navedeno na pogodbi/prijavnici. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe iz objektivnih razlogov ne bi bili dostopni splošni pogoji drugega organizatorja potovanj v celoti, veljajo tudi za ta potovanja določila 2. dela teh splošnih pogojev, razen v delu, ki ureja pravice in obveznosti, ki so urejene s potniku dostopnim delom splošnih pogojev drugega organizatorja potovanj.

2. PRIJAVA IN VPLAČILA

Potnikov sprejem ponudbe agencije je zavezujoč tako glede njega samega kot glede ostalih udeležencev, v korist katerih sklepa pogodbo. Potnik lahko odstopi od pogodbe o potovanju v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (glej ODPOVED POTOVANJA, 2. del), vsakršna opustitev koristi ostalih udeležencev iz pogodbe v celoti sodi v potnikovo sfero.

Za zavezujoč sprejem ponudbe agencije se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki po telefonu ali internetu, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, njihove rojstne datume in naslove stalnega ter morebitnega začasnega prebivališča.

Upoštevaje dejstvo, da so ti splošni pogoji, navodila za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe objavljeni na spletni strani agencije, šteje, da je potnik v primeru telefonskega ali internetnega sprejema ponudbe agencije sprejel določila teh Splošnih pogojev, posebnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko ali po spletu naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

Pogodba se šteje za sklenjeno z dnem ustne potrditve potnikovega sprejema ponudbe agencije, ki jo agencija udejanji s svojim podpisom na pogodbi o potovanju oz. v primeru telefonske ali internetne prodaje z dnem, ko agencija pošlje pisno potrditev potnikovega sprejema ponudbe agencije potniku, pri čemer je agencija dolžna potniku ob potrditvi izdati oz. poslati potrdilo o potovanju.

Ob prijavi potnik plača 30% celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70% cene aranžmaja pa je treba poravnati vsaj 15 dni pred odhodom, če ni drugače opredeljeno ob sklenitvi prijave.

Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ-request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše prijavnico. V kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo na poizvedbo potrdi, šteje pogodba za sklenjeno s trenutkom potnikovega podpisa prijavnice in na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja.

Posebni akcijski darilni boni in akcijske ponudbe, ki jih agencija podarja ali nudi, se upoštevajo le ob nakupu novih aranžmajev in se ne priznavajo za že opravljene rezervacije.

Ko bi bil potnik upravičen do kakršnegakoli vračila kupnine za aranžma, ki ga je plačal s plačilnim sredstvom iz prejšnjega stavka, se potniku upravičeno iskani znesek vrne ob upoštevanju vseh na takšno plačilo povezanih stroškov agencije, pri čemer se to primarno izvede z vračilom takšnega plačilnega sredstva oziroma z bančnim nakazilom.

V kolikor potnik v primeru zapadlosti vseh obrokov zaradi razlogov iz prejšnjega odstavka pred nastopom potovanja ne poravna celotne cene turističnega aranžmaja najkasneje do zadnjega dne pred dnem potovanja, šteje, da je pogodba o potovanju razveljavljena, saj je skrajni plačilni rok bistveno določilo konkretne pogodbe o potovanju. V tem primeru potnik v celoti krije stroške odpovedi, ki ob tem nastanejo, po določilih 2. dela teh Splošnih pogojev o odpovedi potovanja.

Letalskih vozovnic in trajektnih kart ni mogoče plačati s kreditnimi karticami.

V primeru poziva agencije potniku zaradi neplačila posameznega zapadlega obroka, se je potnik dolžan najkasneje v 3 delovnih dneh osebno oglasiti v poslovalnici agencije, sicer agenciji odškodninsko odgovarja.

3. PRIJAVNINA, CENE IN POMOČ PRI PRIDOBITVI VIZUMOV

Ob sklenitvi pogodbe agencija obračuna prijavnino v višini 15 €. Za aranžmaje do 100€ znaša prijavnina 10€.

Naknadne spremembe imena, števila potnikov, nastanitve, če so sploh še možne, agencija zaračunava po ceniku organizatorja oz. minimalno 20 € po osebi.

Kadar organizator v programu objavi več cen za različno število udeležencev, je potnik dolžan plačati kupnino glede na končno število udeležencev. Če se mu ob prijavi obračuna nižja cena in število potnikov po programu za to ceno ni doseženo, je potnik dolžan na poziv organizatorja potovanja najkasneje do dne pred pričetkom potovanja doplačati v programu navedeno razliko, v primeru pa, ko se mu ob prijavi obračuna višja cena, pa končno število potnikov po programu preseže vplačani cenovni razred, je agencija dolžna potniku do dne pred pričetkom potovanja vrniti v programu navedeno razliko.

V primeru, ko se potniku ob prijavi obračuna višja cena, pa končno število potnikov po programu preseže vplačani cenovni razred, je agencija dolžna potniku vrniti v programu navedeno razliko najkasneje v 5 delovnih dneh po prejemu organizatorjevega poročila o končnem številu udeleženih potnikov, če pa je sama organizator, je to dolžna storiti do dne potovanja oz najkasneje v 3 delovnih dneh po opravljeni storitvi.

Potnik lahko za pomoč pri pridobitvi vizumov za vstop v tujo državo zaprosi tudi agencijo. V primeru sprejema takega naročila agencija zaračunava posredovanje pri izdelavi vizumov. Višina stroškov posredovanja pri pridobitvi vizuma, njegove izdaje in ostalih stroškov v zvezi s tem je odvisna od države, v katero se potuje. Strošek posredovanja znaša 25 € po vizumu in ne vključuje stroškov izdelave vizuma. Za zamudo pri izdaji ali pošiljatvi vizumov s strani konzularnih služb, za izgubo pošte z dokumenti potnika, ki služijo za pridobitev vizumov, za negativno rešitev vizuma ali drugih dogodkov zunaj sfere agencije, zaradi katerih potnik potovalnih dokumentov ali vizumov ne bi prejel ali jih ne bi prejel pravočasno, agencija ne odgovarja. Stroškov pridobitve vizumov iz te alineje agencija potniku ne vrača, četudi ta zaradi v prejšnjem stavku navedenih zapletov s pridobitvijo vizumov potovanja ne začne ali ga ne konča v skladu s programom.

Pred potovanjem v ZDA je potrebno pridobiti dovoljenje za vstop v ZDA. Obrazec za to dovoljenje je objavljen na internetni strani https://esta.cbp.dhs.gov/ in je tudi v slovenskem jeziku.

POMEMBNO: Vsi gostje, ki potujejo v ZDA so do sedaj potrebovali za vstop samo ESTO, izpolnjeno preko spletne strani. V primeru, da imate potnike, ki potujejo v ZDA in so obiskali katero izmed naštetih držav(Irak, Sirija, Iran, Sudan, Libija, Somalija in Jemen) po 1.3.2011, se morajo osebno zglasiti na Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani in zaprositi za vizo. Samo z ESTO vstop v ZDA ne bo več možen, če so bili v kateri izmed naštetih držav.Več informacij: Ambasada ZDA: splošno o vstopu v ZDA, Sprememba brezvizumskega režima, uradna izjava ZDA

4. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, opcijski dodatni izleti ipd.). Zato jih potnik posebej plača, razen če ni v programu drugače določeno.

V primeru, da so k posameznemu aranžmaju razpisane posebne oz. dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k ceni aranžmaja.

Med samim potovanjem potnik doplača posebne storitve vodji potovanja ali predstavniku GEE v kraju, kjer se storitev opravlja, v ustrezni valuti, če je med potovanjem to storitev še mogoče naročiti, po ceni, veljavni na kraju samem.

5. CENIK ZA POSREDOVANJE PRI PRODAJI LETALSKIH VOZOVNIC

Strošek posredovanja je odvisen od vrste letalske karte, cenik storitev za izdano vozovnicoje naslednji:

- enosmerna karta 15 €

- povratna karta 30 €

- karta s 3 in več segmenti 45 €

- nakup vozovnice na spletu 30€

- nizkocenovni prevoznik na spletu 30€

- medcelinski let (economy) 65 €

- medcelinski let (business) 100 €

- sprememba rezervacije 20 €

- refundacija/ponovna izdaja 20 €

- ESTA (drugje kupljena karta) 40 €

- ESTA (pri nas kupljena karta) 30 €

Posebno določilo za nizkocenovne prevoznike:rezervacije v teh primerih izvedemo izključno na željo potnika in na potnikovo odgovornost; morebitna naknadna doplačila (tudi po povratku) in spremembe gredo v celoti v breme in na račun potnika.

6. KATALOGI, OPISI IN POTOVALNI DOKUMENTI V TUJIH JEZIKIH

Različni prospekti, katalogi in video materiali, ki so izdani v tujih jezikih, so namenjeni izključno interni uporabi zaposlenih za slikovitejšo in izčrpnejšo predstavitev hotelskih objektov, njihove ponudbe in turističnih ciljev (destinacij) in jih potnikom žal ne moremo dati ali posoditi.

Opisi in sporočila tujih organizatorjev so zapisana v izvirniku in so namenjena potnikom iz države njegovega sedeža, zato pokličite v našo agencijo ali se oglasite osebno v naši poslovalnici.

Po želji vam pošljemo prevod po e-pošti v roku 48 ur.

Skupaj s potovalnimi dokumenti tujega organizatorja v tujem jeziku, ki so namenjeni izvajalcem posameznih storitev (letalski prevoz, transfer, hotel ...), prejmete tudi povzetek dokumentov v slovenskem jeziku, določeni podatki o vašem potovanju pa so razvidni tudi iz pogodbe oziroma potrdila o potovanju. V primeru kakršnih koli nejasnosti v zvezi s potovanjem se obrnite na agencijo za pojasnilo.

7. ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI POTOVANJA

V primeru odpovedi potovanja potnika bremenijo stroški odpovedi, določeni v 2. delu teh splošnih pogojev v poglavju ODPOVED POTOVANJA.

Potnik se lahko stroškom odpovedi, ki so posledica bolezni, smrti ali nesreče njega samega ali njegovih najožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec), do česar je prišlo po sklenitvi pogodbe, izogne z vplačilom Zavarovanja odpovedi ali Odstopnine, ki ga izvede sočasno z rezervacijo. Višina in podrobnejši opis Zavarovanja rizika odpovedi potovanja ter ostale podrobnosti so vam na voljo v poslovalnici agencije (Zavarovalnica Triglav d.d. - pri čemer se uporabljajo splošni pogoji poslovanja zavarovalnice).

Pri odpovedih potovanj s sklenjenim Zavarovanjem odpovedi/Odstopnino se potnika bremeni za administrativne stroške zavarovalnice, ki so opredeljeni v njihovih splošnih pogojih (20€ oz 5% od vrednosti), za prijavnino in dodatno za zavarovalno premijo oz. za odstopnino.

Potnik v zavarovalnem primeru uveljavlja plačilo zavarovalnine z obrazcem zavarovalnice, ki mora biti z njegove strani in dopolnjena z dokumentacijo s strani njegovega zdravnika pravilno in popolno izpolnjena, pri čemer od agencije nima pravice zahtevati, da naj ta obrazec v njegovem imenu posreduje zavarovalnici. V kolikor agencija ugodi njegovi prošnji za takšno pošiljanje, šteje, da je potnik pristal na seznanitev agencije s konkretnimi razlogi njegove odpovedi potovanja.

Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot pričetek potovanja in potovanja pred samim pričetkom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačanega zavarovanja odpovedi.

V primeru, da potnik odpove potovanje oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe o potovanju, ter ima o tem ustrezne veljavne uradne dokumente, pa ni položil zavarovanja odpovedi, ima GEA pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov kakor tudi do vseh tistih, ki z odpovedjo potovanja nastanejo. Razliko vrne GEA  potniku.

8. OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan agenciji pred sklenitvijo pogodbe posredovati svoje podatke oz. podatke njegovih sopotnikov tako, kot glasijo v njihovih osebnih dokumentih, ki jim omogočajo prestop meje, katere državljani so. V kolikor potnik oziroma kateri od njegovih sopotnikov, ki potujejo v tujino, ni slovenski državljan, je dolžan potnik, ki sklepa pogodbo, to izrecno sporočiti agenciji pred sklenitvijo pogodbe. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov oz. opusti opozorilo iz prejšnjega stavka, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov, ki nastanejo tako njemu kot tudi agenciji.

Potnik je dolžan pred sklenitvijo pogodbe podrobno preučiti organizatorjev program, ki mu je na voljo v pisni ali v elektronski obliki, in se v primeru opustitve te obveze ne more uspešno sklicevati na kakršnokoli informacijo, pridobljeno kjerkoli ali od kogarkoli, ki bi organizatorju nalagala širše ali drugačne obveznosti, kot izhajajo iz njegovega programa potovanja. V primeru, ko potniku pred sklenitvijo pogodbe organizatorjeve obveznosti iz programa ne bi bile v celoti jasne, se je glede tega pred sklenitvijo pogodbe dolžan obrniti neposredno nanj.

Potnik je dolžan upoštevati organizatorjeve informacije o potrebnih vizumih, morebitnih posebnostih glede veljavnosti potnih listin v času vstopa v tujo državo in o zdravstvenih ter ostalih formalnostih, ki so potrebne za potovanje in bivanje v namembnem kraju potovanja. Potnikova potna listina mora ob njegovem vstopu v tujo državo veljati še najmanj 6 mesecev, pravočasno mora poskrbeti za pridobitev vstopnega vizuma, v kolikor je potreben, prav tako mora pravočasno pred pričetkom potovanja v celoti poskrbeti za izpolnjevanje obveznih zdravstvenih in ostalih pogojev za vstop v tujo državo. Potnik je dolžan med celotnim potovanjem ravnati z največjo možno skrbnostjo za ohranitev svojega zdravja, najmanj sledeč preventivnim nasvetom Zavoda za zdravstveno varstvo, objavljenim na spletni strani www.zdravinapot.si, ki jih lahko na zahtevo kadarkoli dobi natisnjene tudi pri agenciji.

Potnik je dolžan poskrbeti, da mu njegov videz ali obnašanje ne oteži oz. onemogoči oprave obmejnih, carinskih oz. zdravstvenih formalnosti, prav tako je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih, hotelskih oz. drugih nastanitvenih objektih in v s temi objekti povezanih objektih, red na prevoznih sredstvih ter v vseh primerih sodelovati s predstavnikom organizatorja, vodnikom ali izvajalcem storitve v skladu z načelom dobre vere in poštenja.

Tudi potniki, ki nimajo nikakršnih zdravstvenih težav, naj si pred potovanjem pridobijo potrebne dodatne informacije za varovanje njihovega zdravja med potovanjem bodisi pri svoje osebnem zdravniku bodisi na svetovnem spletu, npr. na straneh www.zdravinapot.si. Pri potovanjih v kraje z drugačnim naravnim okoljem oz. drugačno mikroklimo od tiste, na katero so navajeni, naj potniki še posebej skrbno in v celoti sledijo prej navedenim napotkom ne glede na kategorijo in urejenost nastanitvenih, prehranjevalnih in storitvenih enot lokalnih ponudnikov, tudi tistih, ki so predmet pogodbe o potovanju. Zato naj se v takšnih okoljih  dosledno izogibajo uživanju neolupljenega sadja in zelenjave, sladoleda, kock ledu in termično neobdelane hrane oz. hrane, glede katere obstoja dvom o primerni hrambi, pripravi ali ponudbi, in pitju razredčenih sokov ter neustekleničene vode. Tudi za ustno higieno naj se striktno uporablja ustekleničena voda.

Smotrna je tudi zaščita pred piki insektov, dosledno tuširanje po uporabi bazenov, pazljivost pri intimnih stikih z lokalnim prebivalstvom ...

Potniki naj se med potovanjem zaradi lastne varnosti zadržujejo v organizirani skupini, izogibajo naj se gibanju v manj nadzorovanih predelih mest, še posebej ponoči, posebno skrb naj posvečajo varovanju osebnih stvari (še zlasti dokumentov in plačilnih sredstev) pred tatvinami oz. podtikanji nedovoljenih substanc v prtljago, pazljivi naj bodo pri menjavi denarja (tudi pri vračilu ob nakupih) ter pri gibanju v naravi ...

V primeru razglasitve posebnih varnostnih razmer v določeni državi ali regiji, se je potnik dolžan dosledno držati navodil pristojnih oblastvenih organov.

Potnik se je ob nastopu potovanja dolžan izkazati s potovalnim dokumentom organizatorja - voucherjem. Priporočamo, da v kolikor potnik potovalnih dokumentov ne bi prejel 4 do 5 dni pred odhodom, glede prejema slednjih preveri pri prodajnem mestu.

V kolikor potnik ne upošteva svojih obveznosti iz tega člena, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator oziroma pooblaščena agencija pa sta razbremenjena vsakršne odgovornosti za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

9. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV OZ. POTOVANJ

Rok plačila znaša 1 dan od izvršene telefonske prijave potnika, razen če ni določen oziroma z agencijo dogovorjen daljši oziroma krajši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.

Upoštevaje dejstvo, da so ti splošni pogoji, navodila za potovanje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljeni na spletni strani agencije, šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, posebnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma oziroma potovanje.

Telefonska prijava potnika je mogoča najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, razen v kolikor z agencijo ni dogovorjeno drugače.

10. PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PO INTERNETU

Potnik je dolžan naročeno storitev plačati v roku 1 (enega) dne od njegove internetne prijave, razen če v posebnih pogojih ali ponudbi ni določen krajši ali daljši rok, pri čemer je rok plačila bistvena sestavina pogodbe o potovanju. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, šteje, da je pogodba razveljavljena po samem zakonu.

Šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev, navodil za potovanje in posebnih pogojev oziroma ponudb tisti trenutek, ko je naročil posamezno ponudbo agencije preko interneta, saj so ti objavljeni na spletni strani agencije.

Internetna prijava potnika je mogoča najkasneje 20 dni pred pričetkom potovanja, razen v kolikor posebni pogoji agencije ne določajo drugače.

11. UPORABA PODATKOV

Agencija varuje vse pridobljene podatke o potnikih v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje, da potnik s sklenitvijo pogodbe pristaja na uporabo teh podatkov tudi za namene statistične obdelave, pošiljanja obvestil, povezanih s potovanjem, nadzora kvalitete in obveščanja o ponudbi agencije. Če potnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na potovanje, lahko pa to svoje soglasje prekliče naknadno.

V skladu z ZDA in Mednarodnim sporazumom med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike, prejema ministrstvo ZDA za domovinsko varnost (DHS) določene podatke o potovanjih in rezervacijah (PNR) o potnikih, ki letijo med Evropsko unijo in ZDA.

DHS lahko te podatke uporablja predvsem v namen preprečevanja in boju proti terorizmu ter drugim resnim nadnacionalnim zločinom. Ti in drugi podatki se lahko uporabljajo za preverjanje s primerjanjem s seznamov potnikov, ki zbujajo skrb za varnost letalskega prometa. Ti podatki PNR se bodo hranili najmanj tri leta in pol in so lahko na voljo drugim organom. Podrobnejše podatke o ureditvah, vključno z ukrepi za varovanje osebnih podatkov, lahko dobite pri vašem letalskem prevozniku ali potovalni agenciji.

12. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

V kolikor je posamezno določilo teh pogojev drugačno od določil v programu ali letaku za posamezno potovanje, veljajo določila programa oz. letaka.

Ti splošni pogoji veljajo od dne njihovega sprejetja in učinkujejo v vseh pogodbenih razmerjih, sklenjenih po njihovem sprejemu.

V kolikor ti pogoji potniku zagotavljajo ožji obseg pravic, kot mu gredo po predpisih, veljavnih na območju RS, se v primeru kogentnosti določil teh predpisov v morebitnih sporih uporabljajo določila teh predpisov.

13. SODNA PRISTOJNOST

Za morebitne spore iz pogodbenega razmerja med agencijo in potnikom, ki jih ni možno rešiti po mirni poti, je pristojno sodišče v Novi Gorici.

NE PREZRITE (sestavni del 1. dela Splošnih pogojev)

KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV

Hoteli v programih so označeni v skladu z uradno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Pri tem je potrebno upoštevati, da kriteriji kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od kriterijev, ki so uveljavljeni v Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se na teh destinacijah priporoča rezervacijo hotela višje kategorije (namesto 3* vsaj 4*). Prehrana, udobje, storitve in ostala ponudba, vključno s plažami in bazeni, so pod nadzorom lokalnih turističnih organizacij in nanje organizator potovanja nima vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji oziroma državami so različni in med seboj neprimerljivi. Tudi prehrana je prilagojena lokalnim navadam.

Manjše, nebistvene poškodbe opleska sobe in stavbnega pohištva, alge na fugah keramičnih ploščic, rege pri vratih namenjene prezračevanju ter morebitne ostale drobne napake na opremi sobe, ki ne vplivajo bistveno na estetski izgled in njeno funkcionalnost, ne glede na kategorijo objekta ne morejo biti predmet pritožbe, saj ne zmanjšujejo kvalitete bivanja gostov.

Delovanje klimatskih naprav je v nekaterih objektih vezano na določeno sezono, ponekod pa na pojav visokih temperatur in je v izključni pristojnosti hotelirja. V novejših hotelih je delovanje klimatske naprave vezano na prisotnost gostov v sobi in zaprtost balkonskih vrat.

Svetujemo, da pred rezervacijo v katalogu ali pri prodajalcu preverite režim delovanja klimatske naprave v objektu, saj nedelovanje klimatske naprave iz zgoraj opisanih razlogov ne predstavlja pomanjkljivosti turističnega aranžmaja.

Pojav žuželk in insektov, ki v omejenem obsegu prehajajo skozi rege v stavbnem pohištvu ter odprtine namenjene prezračevanju, je v objektih, še posebej tistih v naravnem okolju, povsem običajen in kot tak ne more biti predmet pritožbe. V kolikor zgornje pri gostih povzroča določeno nelagodje, se lahko obrnejo na recepcijo objekta, ki bo v okviru svojih zmožnosti zagotovila zmanjšanje pojava ali zamenjavo sobe.

Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oz. ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh all inclusive ponudb s produkti blagovnih znamk (npr. Magic Life, RIU, Grecotel ...). Običajno je osnovna storitev pri all inclusive polni penzion (zajtrk, kosilo in večerja), pri obrokih je všteta tudi pijača. Nekateri hoteli nudijo pestro animacijo in nekatere športne aktivnosti brez doplačila. Tudi ležalniki in sončniki so ponekod zajeti v ceno.

1=2: “Plača eden, potujeta dva.” S tem sloganom organizator označuje izlete, kjer navedena cena velja za dve osebi. Torej ena cena, dva potnika!

VOZNI RED LETAL IN LETALSKE VOZOVNICE

Organizator potovanja ima pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk, sprememb voznega reda letalskih prevoznikov in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe iz prejšnje točke pri paketnih aranžmajih (letovanjih) ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja, ne glede na uro pričetka potovanja, namenjena izključno potnikovemu prihodu do dogovorjene nastanitvene enote oz. odhodu iz nje ter s tem povezanimi vsemi transporti, ne pa tudi potnikovemu počitku in koriščenju hotelske ter organizatorjeve ponudbe prvi in zadnji dan potovanja.

Morebitna zamuda priključnega leta, posledica česar je zamuda osnovnega leta, gre izključno na potnikov riziko.

V kolikor je na pogodbi označeno, da gre za prodajo letalske vozovnice, se v rubriki “odgovorni organizator potovanja” na prvi strani pogodbe navaja prevoznika ali pooblaščenega IATA agenta, ki je vozovnice izstavil in ki odgovarja za pravilnost ter veljavnost slednjih. Vsi pogoji potovanja, kot so navedbe prevoznika, točnega reda letenja, morebitnih omejitev pri prenosu, odpovedi, možnost refundiranja ter spremembe imen, so razvidni iz letalske vozovnice. Višina morebitnih stroškov odpovedi letalskih vozovnic je v izključni pristojnosti prevoznika.

Vsi časi, označeni na letalski vozovnici, so lokalni časi letališča, na katerega se nanašajo.

Potnik naj upošteva, da mora biti na letališkem okencu na manjših letališčih vsaj dve uri pred predvidenim odhodom letala, na večjih pa vsaj tri ure pred predvidenim odhodom letala, pri čemer je dolžan sam spremljati in upoštevati morebitne povečane varnostne ukrepe na letališčih, ki še dodatno podaljšujejo pot do mesta vkrcanja na letalo. Skrb za potnikov pravočasen prihod na letališče in za prihod do rezerviranega leta je izključno njegova, vse morebitne zamude iz katerihkoli razlogov, tudi zaradi višje sile, gredo tako izključno potniku v breme. Povračilo stroškov za zamujen let ni možno.

Pri nekaterih prevoznikih, predvsem nizkocenovnih, je v določenem roku pred poletom potrebno opraviti obvezno spletno prijavo (online check-in), s čimer je potnik seznanjen ob nakupu vozovnice. Opustitev te obveze in check-in potnika na letališkem okencu se doplača po tarifi prevoznika (tudi 50 € in več po potniku).

Potniki, za katere je agencija posedovala le pri nakupu letalske vozovnice na čarterskem poletu (tramper, flight-only ...) morajo pri partnerski agenciji v kraju letovanja obvezno potrditi povratni let najmanj 48 ur pred odhodom letala. Telefonska številka partnerske agencije je razvidna iz potovalnih dokumentov (vozovnic). Pri golih letalskih vozovnicah transferji niso v ceni.

Potniki, katerih del paketnega potovanja predstavlja čarterski polet, morajo pred povratkom preveriti točen urnik povratnega leta, saj se je lahko prvotni urnik povratka zaradi različnih razlogov spremenil. Tudi če organizatorjevega obvestila o morebitni spremembi časa povratnega leta ni v njegovi mapi v hotelu, ki je del paketnega potovanja, naj potnik dan pred odhodom preveri morebitno spremembo leta osebno pri predstavniku organizatorja na destinaciji oziroma na asistenčni številki agencije. Morebitna potnikova zamuda na povratni let, ki izvira iz opustitve njegove obveze iz te alineje, in z njo povezane nevšečnosti, gre v izključno breme potnika.

POSEBNOSTI »RULETA« ARANŽMAJEV

Pri tovrstnih aranžmajih (fortuna, ruleta, jocker, no name hotel ...) je ime hotela znano šele ob prihodu v kraj letovanja. To pomeni, da izbira lege objekta in tipa sobe ni možna; za te aranžmaje jamči organizator potovanja zgolj kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji) ter storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive ...). Zato naj potnik upošteva, da je nastanitev možna tudi na slabših lokacijah (mestni hotel, večja oddaljenost od plaže, bližina gradbišča ...), tudi sobe se večkrat nahajajo na slabši lokaciji oz. so skromneje opremljene (pogled na parkirišče, nad kuhinjo, ob dvigalu, nad diskoteko ...). V primeru rezervacije več sob organizator potniku ne jamči nastanitve v istem hotelu, saj gre večkrat za prodajo zadnjih sob v posameznem objektu.

LOW COST PONUDBA

Z oznako Low Cost so označene najugodnejše (best rate) ponudbe ponudnika oz. hotelirja in veljajo ob takojšnjem plačilu ob rezervaciji. Zaradi nizke promocijske cene so brez možnosti vračila denarja (100% stroški odpovedi), naknadne spremembe termina ali imena potnikov prav tako niso možna.

Priporočamo zavarovanje odpovedi!

KRAJ POTOVANJA

Kot kraj potovanja šteje kraj, v katerem se nahaja prenočitveni objekt, ki je predmet konkretne pogodbe o potovanju. V kolikor s pogodbo o potovanju ni določen konkretni prenočitveni objekt, se kot kraj potovanja šteje letoviška regija, v kateri se nahaja s pogodbo o potovanju dogovorjen potencialni oz. z imenom ali drugimi opredelilnimi znaki določljiv prenočitveni objekt. Letoviška regija je polno območje posameznega turističnega središča, do koder segajo vplivi tega središča, če pa se potovanje opravlja po zraku ali po vodi, območje letoviške regije predstavlja tudi širši teritorij, ki ga zaradi zračnega ali vodnega dostopa pokriva letališče ali pristanišče tega teritorija.

NASTANITEV, ŽELJE POTNIKOV

V kolikor potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, oprema, ločeni ležišči, lega - orientacija, določeno nadstropje ...), bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu. Razdelitev sob je v izključni pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, želje potnika lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene.

Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta največkrat ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je običajno majhna in ima slabšo lego.

Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre večinoma za dvoposteljno sobo z dodatnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Največkrat gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je večinoma primerna za otroke. Potnik naj tudi upošteva, da lahko zložljiva postelja bistveno omeji gibanje v sobi. Enaka opozorila veljajo za dvoposteljne sobe z dodatnim ležiščem.

V skladu s hotelskimi uzancami in standardi soba z oznako "morska stran" (MS) pomeni sobo, ki se nahaja v delu hotela, obrnjenem proti morju in, razen v kolikor organizator eksplicitno navaja drugače, ne pomeni nujno "pogleda na morje". Slednjega lahko, še posebej v nižjih nadstropjih, ovirajo različne arhitekturne ali naravne ovire kot so objekti, drevesa, geografske danosti in podobno. Soba z oznako "park stran" (PS) pomeni sobo, ki se ne nahaja v delu hotela obrnjenem proti morju, razen v naravo pa lahko takšna soba ponuja pogled tudi  na parkirišče, cesto, sosednje objekte...

Po običajih se menjava sob vrši med 12. in 16. uro ter apartmajev med 14. in 16. uro. Tako je potrebno pri odhodu sobo oz. apartma zapustiti do 10. ure, saj je le-to potrebno pripraviti za nove goste. Za točne ure prevzema oziroma zapustitve sobe veljajo predpisi vsakega posameznega hotela oziroma apartmaja.

PARKIRNI PROSTORI IN PARKIRANJE

Večina hotelov svojim gostom omogoča parkiranje za osebni avto. Parkirišče in morebitno plačilo ni sestavni del aranžmaja in je potnik zanj dolžan poskrbeti sam. V primeru plačila parkirnine na licu mesta jo je potnik dolžan poravnati. GEA ne odgovarja za poškodbe ali odtujitev avtomobila.

FAKULTATIVNI IZLETI

Fakultativne izlete in oglede na potovanju organizirajo lokalne agencije, ki jih ponujajo hotelirju zaradi popestritve njegove ponudbe. Organizator na izvedbo teh izletov nima nikakršnega vpliva in za pravilnost izvedbe takih izletov oz. ogledov ne prevzema odgovornosti, saj je njihova izvedba izven njegove sfere delovanja, četudi organizatorjevi predstavniki na določeni destinaciji potnike seznanijo s ponudbo teh izletov in jim pomagajo pri zagotovitvi njihove udeležbe na takih izletih ali ogledih.

Zaradi varovanja svojih pravic v primeru neustrezne izvedbe takšnega izleta ali ogleda se potnik obrača neposredno na izvajalca take storitve.

PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer ponavadi ob odhodu direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza te tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

Prevoz prtljage do določene teže, ki jo določa prevoznik, je brezplačen. Natančno dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno, je navedena v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika.

Na letu z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je potniku dovoljen 1 kos ročne prtljage (nahrbtnik/kovček), ki jo nese v letalo, ki lahko meri  največ: 56x45x25 cm.

Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega ali cestnega prevoznika.

Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage.

Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu.

V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

GEA ne odgovarja za krajo ali poškodovanje potnikove prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz namestitvenih objektov (hotelskih sob, apartmajev ipd.) in prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij ipd.).

Osebne stvari oziroma vrednejše predmete lahko gostje shranijo v hotelskem sefu ali na recepciji.

Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je potrebno navesti TOČNA IME IN PRIIMEK, tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov potrebnih za potovanje ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.

IZGUBA DOKUMENTOV

V kolikor izgubi potnik na potovanju dokumente ali so mu ukradeni in so nepogrešljivi za nadaljnje potovanje ali povratek v domovino, mora na lastne stroške priskrbeti nove dokumente. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika GEE.

V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja ali potovanja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja oz. potovanja ali na celotni turistični aranžma ali potovanje.

Pogoji in višina posameznega popusta je določena v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja ali potovanja. V kolikor v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ali potovanje ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oz. voucherju za posamezni turistični aranžma ali potovanje, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja ali potovanja.

Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje - 2. del

SPLOŠNA DOLOČBA

Določila tega dela veljajo skupaj z določili 1. dela teh Splošnih pogojev le za aranžmaje, kjer kot organizator potovanja nastopa Turistična agencija GEA d.o.o. (v nadaljevanju organizator) in za primere iz 3. alineje uvodnega določila 1. dela teh Splošnih pogojev.

CENE ARANŽMAJA

Organizator si pridržuje pravico do spremembe objavljenih cen v cenikih oziroma programih potovanj v primeru spremembe cen prevoznih storitev oz. če se spremeni razmerje med valutami, na osnovi katerih je izračunana cena potovanja. Soglasje kupca za zvišanje cene aranžmaja do 10% ni potrebno, v kolikor pa je podražitev večja, ima kupec pravico razdreti pogodbo, ne da bi mu bilo treba plačati škodo.

ORGANIZATORJEVA PRAVICA SPREMEMBE PROGRAMA IN ODPOVEDI

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ne bi bilo možno izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi oz. zanj sprejema rezervacije, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja. 

Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi tudi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije. Morebitna višja cena nastanitve ne bremeni potnika.

Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko organizator spremeni program tako, da ga v skladu z realnimi možnostmi opravi v drugačnem vrstnem redu. 

Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmaja, ali ko se v primeru odpovedi potnikov v skladu s temi pogoji skupno število potnikov spusti pod minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmaja. V kolikor v programu ni posebej navedeno minimalno število potnikov, ki je potrebno za izvedbo potovanja, veljajo naslednja merila:

- za aranžmaje s posebej najetimi letali (čarter) 80% zasedenosti letala;

- za avtobusne aranžmaje 45 potnikov;

- za aranžmaje IT (z rednimi linijami) 25 potnikov;

- za potovanja na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v skupini.

Organizator je dolžan potnike o odpovedi obvestiti v zakonskem roku pred začetkom izvedbe aranžmaja. V takem primeru organizator potniku ni odškodninsko odgovoren, do predvidenega dne pričetka potovanja pa mu je dolžan vrniti celoten plačani znesek aranžmaja.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizator ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. Potnik v teh primerih v razmerju do organizatorja ni upravičen do odškodnine za neizveden del programa potovanja, kakor tudi ne do naknadnega znižanja cene.

V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja v skladu s temi pogoji potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

POTNIKOVA ODPOVED POTOVANJA

Če potnik želi odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stroškov. V primeru odpovedi, tudi če gre rezervacije na poizvedbo (RQ-request), opisano v točki PRIJAVE IN VPLAČILA 1. dela teh pogojev, se obračunajo naslednji stroški:

- plača administrativne stroške (15€ - 50€) za odpoved do 30 dni pred odhodom;

- 20% vrednosti aranžmaja za odpoved 29 do 22 dni pred odhodom;

- 40% vrednosti aranžmaja za odpoved 21 do 16 dni pred odhodom;

- 60% vrednosti aranžmaja za odpoved 15 do 8 dni pred odhodom;

- od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja

- Neudeležba brez odpovedi - 100 % cene aranžmaja.

pri čemer se v vrednost aranžmaja v nobenem primeru ne vštevajo prijavnina in stroški zavarovanja odpovedi potovanja.

Višino stroškov ob odpovedi zaračunava GEA v odstotkih od celotne cene aranžmaja, ne glede na to, kolik delež je bil plačan do dneva odpovedi. Za skupine se lahko odpovedni riziki opredelijo s posebno pogodbo tudi drugače. Za vsako rezervacijo, kakor tudi za vsako spremembo rezervacije, se zaračunava 10 € po osebi.

Višina stroškov odpovedi aranžmaja, kadar GEA ni organizator potovanja je določena s splošnimi pogoji ali drugim aktom organizatorja.

Ne glede na zgoraj določene stroške odpovedi, so le-ti lahko tudi višji, kadar to pogojujejo pogoji organiziranja potovanja, ki jih GEI narekujejo veljavni pogoji prodaje in jih pogojujejo poslovni partnerji. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo prekinitvi.

Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti.

V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z GEO, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil.

V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani GEE zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, namestitev, datum potovanja, pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. V primeru spremembe zaračuna GEA potniku administrativne stroške v višini 15 EUR, v primerih, ko so stroški višji, predvsem kadar aranžma obsega tudi prevoz, pa zahteva povrnitev dejanskih stroškov.

GEA oziroma pooblaščena oseba GEE lahko zavrne napotnico oz. voucher osebe, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc, predvsem kadar oceni, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe ali drugih. GEA v tem primeru smatra, da je potnik odpovedal potovanje na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi. GEA bo uveljavljala vso škodo, ki bi jo na poti oziroma med trajanjem izvajanja programa povzročil potnik pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc.

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Spletne strani so postavljene in vzdrževane z največjo možno mero skrbnosti. Vse informacije na spletnih straneh se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Prav tako GEA ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti teh spletnih strani. V primeru sklicevanja ali povezovanja teh spletnih strani z drugimi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, GEA ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.

REŠEVANJE PRITOŽB

Če pride do nekvalitetne in nepopolne izvedbe storitev, navedenih v programu, lahko potnik zahteva znižanje cene turističnega aranžmaja, če pa mu je zaradi tega nastala tudi škoda, ima tudi pravico do odškodnine.

Potnik ne more uspešno uveljaviti znižanja cene, v kolikor pri predstavniku oz. vodniku organizatorja v kraju samem neustreznosti storitve ne reklamira takoj in v kolikor pri reševanju zapleta ne ravna v skladu z načelom dobre vere in poštenja. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni reklamiral napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil dežurne številke GEE, predstavnika ali receptorja, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

V kolikor organizatorjev predstavnik oz. vodnik nista dosegljiva v razumnem času, je potnik dolžan pomanjkljivosti sporočiti na telefonski številki agencije +386 5 393 61 17 oz. +386 5 393 61 16 ali na e-mail: info@gea-ta.si. Za odpravo manjših pomanjkljivosti storitve, ki ne vplivajo na pogodbeno ceno, naj se potnik obrne neposredno na ponudnika storitve (npr. hotelirja, prevoznika), v kolikor pa s tako svojo zahtevo ne bi bil uspešen, naj o tem nemudoma obvesti organizatorjevega predstavnika oz. vodnika. Potnik dokazuje reklamiranje v kraju samem z zapisnikom, ki ga sestavi z organizatorjevim predstavnikom oz. vodnikom, ter z materialnimi dokazi (fotografije in podobno), do katerih je v času bivanja lahko prišel brez posebnega napora.

Potnik lahko organizatorju potovanja poda zahtevek za znižanje cene oz. odškodninski zahtevek v pisni obliki v zakonsko določenem prekluzivnem roku po zaključku potovanja, ki v času sprejema teh splošnih pogojev znaša 2 meseca.

Potnik lahko vloži reklamacijo pisno v predpisanem roku. Brez pisne reklamacije GEA ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov. Potnik naj pisno reklamacijo priporočeno pošlje na naslov: Turistična agencija GEA d.o.o., Trg Ivana Roba 4, 5290 Šempeter pri Gorici.

Vloži jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer GEA take reklamacije ne bo obravnavala.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oz. druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja.

Organizator odgovarja potniku za nastalo škodo največ do višine cene aranžmaja oškodovanega potnika; ta omejitev ne velja v primeru potnikove okvare zdravja ali smrti, za katero bi odgovarjal organizator.

Organizator je dolžan odgovoriti na zahtevek potnika v roku, ki ga določa zakon. Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju pritožbe drugi osebi, sodnim ustanovam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim.

KONČNA DOLOČILA

V vseh cenah iz ponudbe GEE je že vključen davek na dodano vrednost.

NAPAKE

GEA si pridržuje pravico do tiskarskih napak. V primeru takšnih napak vas ob prijavi o tem obvesti prodajni referent.

Turistična agencija GEA d.o.o. - Šempeter pri Gorici, 1. december 2017

 

 

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete tukaj.