SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE PAKETE

1.       PRIJAVA IN PLAČILO

·   Potnik se lahko prijavi na turistični paket, ki ga organizira Turistična agencija GEA d.o.o. (v nadaljevanju TU d.o.o. Pe GEA Šempeter) v katerikoli TU d.o.o. Pe GEA Šempeter poslovalnici, pooblaščeni agenciji, preko spletnih strani, telefonsko ali po elektronski pošti. Ob prijavi TU d.o.o. Pe GEA Šempeter kot organizator turističnih paketov in potnik skleneta Prijavnico Pogodbo / Potrdilo o turističnem paketu, v nadaljevanju prijavnico, ki vsebuje podatke o turističnem paketu ali pa se sklicuje na program turističnega paketa, kjer so ti podatki navedeni.

·   Potnik s podpisom prijavnice potrdi, da je seznanjen s splošnimi pogoji organizatorja. Ob prijavi več oseb mora prijavitelj zagotoviti podpise vseh potnikov na prijavnici. Če tega ne zagotovi, prijavitelj sam jamči za pogodbene obveznosti ostalih prijavljenih potnikov in jih v njihovem imenu tudi sprejema. Če bi se izkazalo, da za to nima ustreznega pooblastila, samostojno jamči za vse posledice, ki iz tega izhajajo.

· Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente za vse potnike, ki jih prijavlja, ki jih organizator potrebuje za izvedbo turističnega paketa ter plačati akontacijo v višini 30% cene turističnega paketa, oz. toliko, kot je navedeno v programu turističnega paketa. Preostali del plača najkasneje 10 dni pred začetkom koriščenja turističnega paketa. V kolikor tega ne stori, se šteje, kot da je odstopil od potovanja.

· Če želi potnik uveljavljati popuste, je ob prijavi dolžan predložiti dokumente, ki izkazujejo upravičenost do popusta (upokojenci, otroci, invalidi ipd).

· V primeru, če potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je sam odgovoren za vse posledice in stroške, ki bi utegnili nastati zaradi napačnih ali ne celovitih podatkov.

· V primeru, da se potnik za turistični paket prijavlja po elektronski pošti ali po telefonu, velja njegova prijava za potrjeno, ko prejme v podpis prijavnico in v dogovorjenem roku vplača akontacijo.

· Ko se potnik za turistični paket prijavlja preko spletnih strani, velja njegova prijava za potrjeno, ko preko spleta vplača akontacijo in na svoj elektronski naslov prejme potrditev.

· Če potnik želi plačati akontacijo po predračunu na transakcijski račun TU d.o.o. Pe GEA Šempeter, velja njegova prijava za potrjeno, ko TU d.o.o. Pe GEA Šempeter na svoj račun prejme plačilo. TU d.o.o. Pe GEA Šempeter v tem primeru rezervira mesta za največ 3 delovne dni.

· Če se potnik na turistični paket prijavi 14 dni ali manj do začetka izvajanja in želi storitve plačati z nakazilom na TRR, si organizator pridržuje pravico določiti rok plačila za vsak primer posebej.

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter za enodnevne  turistične pakete, katerih organizator je, ne zaračunava prijavnine.

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter zaračunava administrativne stroške v višini 20€ za posredovanje turističnih paketov drugih agencij, prenočišč, letalskih vozovnic, vizumov.

· Potnik vstopi v avtobus na vstopnem mestu, ki je navedeno na prijavnici.

· Potnik mora imeti pri sebi na potovanju Voucher/napotnico o turističnem paketu in jo po potrebi predložiti vodniku.

2.      MOŽNA DOPLAČILA

· Storitve, ki niso vštete v osnovno ceno turističnega paketa , potnik lahko naroči in plača posebej.

· Posebne storitve, kot je na primer enoposteljna soba, potnik doplača na prodajnem mestu, kjer je sklenil prijavo.

· Dodatne storitve, kot so na primer fakultativni izleti, dodatni možni ogledi znamenitosti z vstopninami in podobno, potnik običajno doplača na prodajnem mestu, če so storitve opredeljene na programu potovanja, lahko pa tudi vodniku v ustrezni valuti, v kraju kjer je storitev opravljena.

3.      CENE

· Cena turističnega paketa je določena v programu.

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter lahko v programu določi dve ceni turističnega paketa, ki sta odvisni od števila prijavljenih potnikov. Potnik se prijavi po nižji ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med nižjo in višjo ceno, ki je predvidena za primer, če bi se za potovanje prijavilo manjše število potnikov. O spremenjenih pogojih TU d.o.o. Pe GEA Šempeter potnike obvesti 7 dni pred odhodom. Potnik zaradi nastopa pogoja za zvišanje cene po tem odstavku, ne more odstopiti od pogodbe.

· prodaja turistični paket ločeno za vsak posamezen avtobus, s katerim bo opravila prevoz. V primeru, da se na turistični paket prijavi takšno število potnikov, da so potniki upravičeni do nižje cene iz prejšnje alineje, ne prijavi pa se dovolj potnikov za vključitev še nadaljnjega avtobusa po nižji ceni (»presežni potniki«):

-          lahko TU d.o.o. Pe GEA Šempeter brez negativnih posledic odpove turistični paket presežnim potnikom (velja, če se ne prijavi minimalno število potnikov potrebnih za izvedbo konkretnega turističnega paketa);

-          lahko TU d.o.o. Pe GEA Šempeter zaračuna presežnim potnikom višjo ceno (velja, če se prijavi število potnikov med minimalnim številom potrebnim za izvedbo in številom potnikov, pri katerem velja nižja cena za konkreten turistični paket).

·  TU d.o.o. Pe GEA Šempeter si pridružuje pravico do spremembe cene, če pride do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov. TU d.o.o. Pe GEA Šempeter potnika pisno obvešča o spremembi cene.

·     TU d.o.o. Pe GEA Šempeter ob prijavi na turistični paket potniku dodeli številko sedeža glede na trenutno razpoložljivost prostih sedežev. Pridržuje si pravico optimalno razporediti potnike v avtobusu. Potnik, ki se prijavi sam, ima možnost zahtevati prosti sedež poleg sebe, če je le ta v času potnikove prijave razpoložljiv, za katerega TU d.o.o. Pe GEA Šempeter zaračunava pavšalni znesek 60 % vrednosti turističnega paketa. Če potnik praznega sedeža ni plačal, ima TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  pravico sedež prodati drugemu potniku.

4.      STORITVE VŠTETE V CENO

·  V ceno turističnega paketa so praviloma vštete prevozne, hotelske in gostinske storitve, vstopni vizumi, letališke pristojbine, stroški turističnih, strokovnih in krajevnih vodnikov, organizacija turističnega paketa in podobno, kar je navedeno v programu turističnega paketa.

· Različni popusti se med seboj ne seštevajo. Za potnika velja zanj najugodnejši popust. Za aranžmaje iz ponudbe »v zadnjem hipu« organizator dodatnih popustov ne daje.

5.      CARINSKI IN DEVIZNI PREDPISI TER POTNI DOKUMENTI

· Potnik, ki se prijavi na turistični paket, mora imeti veljaven osebni dokument (osebno izkaznico ali potni list). Za potovanje v države članice Evropske unije slovenski državljan potrebuje veljavno osebno izkaznico ali potni list, za potovanje v države izven Evropske unije pa veljaven potni list ter urejeno vizo, če jo država, v katero potuje, zahteva. Izjema so nekatere države izven Evropske unije, kamor je možno potovati tudi na podlagi veljavne osebne izkaznice.

· Če se na turistični paket prijavi oseba, ki ni državljan Republike Slovenije, mora na to izrecno opozoriti ob prijavi. V primeru, da potnik potrebuje vizum, ga ureja sam, pri tem pa mu, če želi TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  nudi ustrezno pomoč, vendar ne prevzema odgovornosti za pridobitev vizuma, razen, če je izrecno dogovorjeno drugače.

· Če TU d.o.o. Pe GEA Šempeter nastopa kot organizator ali kot posrednik turističnega paketa v države, kjer slovenski državljani potrebujejo vizum, le-to označi na ponudbi. Potnik ob prijavi izjavi ali bo vizum urejal sam ali ga ureja TU d.o.o. Pe GEA Šempeter .

· Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu je potnik dolžan ob prijavi navesti potrebne podatke o vseh udeležencih, ki jih prijavlja.

· Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih osebnih dokumentih, ki so jih udeleženci turističnega paketa dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, imeti s seboj na potovanju. V primeru, da napačno sporočeni podatki povzročijo kakršno koli zamudo, dodatne stroške ali prekinitev turističnega paketa, za posledice in stroške odgovarja potnik sam. TU d.o.o. Pe GEA Šempeter potnika v tem primeru ni dolžna pripeljati nazaj na odhodno mesto.

· Potnik je dolžan spoštovati carinske in devizne predpise ter predpise o veljavnosti osebnih dokumentov.

6.      POTNIKOVA ODPOVED ALI SPREMEMBA TURISTIČNEGA PAKETA

· Potnik ima pravico do pisne odpovedi turističnega paketa v poslovalnici, kjer se je prijavil. V tem primeru ima TU d.o.o. Pe GEA Šempeter pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja, katerega znesek je odvisen od časa, v katerem je potnik predložil odpoved in to:

-          več kot 30 dni pred odhodom 7 % cene paketa

-          29 do 22 dni pred odhodom  20 % cene paketa

-          21 do 16  dni pred odhodom 40 % cene paketa

-          15 do 8 dni pred odhodom  60 % cene paketa

-          7 do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljene storitve  100 % cene aranžmaja

-          Neudeležba brez odpovedi 100 % cene aranžmaja

· V primerih, ko TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  posreduje turistični paket tujega organizatorja, ki nima sedeža v Sloveniji, ima potnik pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi turističnega paketa po pogojih tujega organizatorja potovanja. S temi pogoji TU d.o.o. Pe GEA Šempeter potnika seznani pred sklenitvijo pogodbe o turističnem  paketu.

· Če potnik med koriščenjem turističnega paketa na lastno željo pisno odstopi od turističnega ali od dela paketa, ob vrnitvi nima pravice do povračila neizkoriščene vrednosti turističnega paketa ali njegovega dela.

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter zaračunava administrativne stroške, če potnik v razumnem roku prenese prijavo na turistični paket na tretjo osebo.

·  Potnik lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime, število potnikov, datum namestitev pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi turističnega paketa. V primeru spremembe zaračuna TU d.o.o. Pe GEA Šempeter potniku administrativne stroške skladno z veljavnim cenikom.

· V primeru, da potnik odpove turistični paket oz. odstopi od pogodbe zaradi dokumentirane višje sile, ki je ni mogel predvideti ali se ji izogniti v času pred podpisom pogodbe ter ima za to ustrezna dokazila, ima TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  pravico do povračila vseh že nastalih stroškov. Razliko TU d.o.o. Pe GEA Šempeter vrne potniku.

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter ali njegova pooblaščena oseba lahko zavrneta osebo, ki je ob odhodu očitno pod vplivom alkohola, droge ali drugih substanc, predvsem kadar ocenita, da bi potnik lahko ogrozil zdravje ali premoženje sebe in drugih ali onemogočal izvedbo programa. V tem primeru se šteje, da je potnik odpovedal turistični paket na dan odhoda in ravna po določilih o potnikovi odpovedi.

· Potnik je TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  dolžan povrniti vso škodo, ki jo na poti oz. med trajanjem izvajanja turističnega paketa povzroči pod vplivom alkohola, droge ali drugih tovrstnih substanc ali iz katerega drugega razloga.

7.     ODSTOPNINA (ZAVAROVANJE STROŠKA ODPOVEDI TURISTIČNEGA PAKETA)

· Potnik lahko ob prijavi sklene tudi zavarovanje stroška odpovedi turističnega paketa za primer, če se zaradi določenih nepredvidenih okoliščin turističnega paketa ne bi mogel udeležiti.  V tem primeru mu TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  povrne vplačani znesek turističnega paketa. Takšni primeri so:

-          nezgode, smrti ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovalca, ki mu onemogoča potovanje,

-          nezgode, smrti ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja zavarovalčevih otrok, staršev, brata ali sestre, zakonca ali izven zakonskega partnerja in starih staršev, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje, ob pogoju, da je zavarovalec dolžan navedene osebe v primeru nezgode ali takega poslabšanja zdravstvenega stanja negovati, kar mora biti razvidno iz zdravniškega potrdila,

-          poziv sodnih ali upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovalca,

-          naravne nesreče ali višje sile, ki zavarovalcu onemogočajo potovanje,

-          nezgode, smrti ali nepričakovano takšno poslabšanja zdravstvenega stanja sopotnika/ov (ko potuje do vključno 6 oseb), ki niso v sorodstvenem razmerju (npr. fant in punca, ki nista v skupnem gospodinjstvu ali prijatelja/i, ipd.,) oziroma so v širšem sorodstvenem razmerju z zavarovalcem pod pogojem, da je/so skupaj z zavarovalcem naveden/i na prijavnici in v sami pogodbi o potovanju.

· za zavarovanje veljajo pogoji zavarovalnice Triglav, ki so sestavni del teh splošnih pogojev in s katerimi se potnik ob sklenitvi zavarovanja izrecno strinja. Pogoj za vračilo vplačanega zneska je pisna odpoved potovanja skupaj z zahtevano dokumentacijo, ki mora biti podana TU d.o.o. Pe GEA Šempeter najkasneje v roku 3 dni od dneva nastanka razloga za odpoved potovanja.

· zavarovalna premija znaša 3,5 % cene turističnega paketa, oz. minimalna premija je 6,51 EUR, če v programu ni drugače določeno.

· če potnik turističnega paketa ne začne koristiti na dan odhoda in pred samim začetkom le-tega ni odpovedal, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane zavarovalne premije.

· zahtevka za povračilo kupnine na podlagi vplačane zavarovalne premije ni mogoče uveljaviti po datumu začetka turističnega paketa, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela turističnega aranžma.

· če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program ali ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z TU d.o.o. Pe GEA Šempeter se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, niti delno, niti v celoti. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil TU d.o.o. Pe GEA Šempeter.

8.     ODPOVED TURISTIČNEGA PAKETA ALI SPREMEMBA PROGRAMA

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter si na podlagi veljavnih zakonskih predpisov pridržuje pravico do odpovedi turističnega paketa, če se zanj ne prijavi potrebno število potnikov, določeno v programu. TU d.o.o. Pe GEA Šempeter potnike o odpovedi obvesti najmanj:

-          20 dni pred začetkom potovanja, če bi le-to trajalo več kot šest dni,

-          7 dni pred začetkom potovanja, če bi le-to trajalo od dva do šest dni

-          2 dni pred začetkom potovanja, če bi le-to trajalo manj kot dva dni

· Ravno tako si TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem turističnega paketa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni možno pričakovati (na primer stavka pri organizatorju potovanja ali tretjih osebah), odstraniti ali se jim izogniti, za TU d.o.o. Pe GEA Šempeter pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenili, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe.

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na pot zaradi spremembe voznega reda prevoznika ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (novi vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki na katere TU d.o.o. Pe GEA Šempeter ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih.

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršne koli višje sile med potekom turističnega paketa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki glede na obstoječe možnosti.

·   Če TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  odpove turistični paket, ima potnik pravico do povračila celotne kupnine, tudi vplačane odstopnine. V primeru odpovedi potovanja s strani

·  potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani.

9.     REKLAMACIJE

· Potnik mora na kraju samem v najkrajšem mogočem času izvajalcu storitev, vodniku ali spremljevalcu, organizatorju oziroma prodajalcu ali lokalnemu predstavniku organizatorja oz. prodajalca, če obstaja (predstavniku TU d.o.o. Pe GEA Šempeter), pisno ali v drugi ustrezni obliki sporočiti napako, ki jo med izpolnjevanjem pogodbe opazi in za katero želi podati reklamacijo. Ob morebitni pritožbi mora predstavnik TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  v najkrajšem mogočem času narediti vse potrebno za odpravo pomanjkljivosti. TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  in potnik, ki meni, da je prišlo do napake, sestavita zapisnik, ki ga podpišeta in je podlaga pri nadaljnjem postopku reklamacije.

· Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik vloži pisno reklamacijo v 60 dneh po končanem turističnem aranžmaju. Če potnik zamudi zakonsko določen rok, TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  reklamacije ne obravnava.

· Brez pisne reklamacije ter zapisnika TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  ne obravnava zahtevkov za znižanje cene ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

· Če potnik na napako, ki bi jo bilo možno odpraviti na kraju samem, ne opozori na kraju samem, ne more vložiti reklamacije naknadno pri TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  .

· Če po krivdi TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  ni prišlo do izvedbe turističnega paketa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do odškodnine v višini vrednosti neizvedenih storitev, razen v primeru, ko ima TU d.o.o. Pe GEA Šempeter pravico do odpovedi turističnega paketa ali spremembe programa turističnega paketa.

10.     ZDRAVSTVENI PREDPISI

· Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti. Vsak potnik si je dolžan sam priskrbeti mednarodno potrdilo -rumeno knjižico z vpisanimi opravljenimi cepljenji.

11.     PRTLJAGA

· Prevoz prtljage do določene teže in velikosti, ki jo določa posamezni prevoznik, je  brezplačen.

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter kot organizator turističnega paketa ne odgovarja za krajo prtljage pri prevozu, na poti in v hotelu.

12. IZGUBA DOKUMENTOV

· Če potnik na potovanju izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljnje potovanje ali vrnitev v domovino, si je na lastne stroške dolžan priskrbeti nove, pri urejanju formalnosti v zvezi s tem pa se za nasvete in pomoč lahko obrne na  vodnika.

13.     INFORMACIJE

· Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, ne obvezujejo TU d.o.o. Pe GEA Šempeter bolj kot navedbe v ponudbi oz. v samem programu turističnega paketa.

14.     KATEGORIZACIJE NAMESTITVENIH OBJEKTOV

· Kategorizacije namestitvenih objektov (št. zvezdic oz. kategorija objekta) navedene v katalogih ali programih TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  so lokalne oz. nacionalne kategorije in ne kategorije TU d.o.o. Pe GEA Šempeter.

15.     POSAMEZNA PRIJAVA ZA NAMESTITEV V ENO ALI DVOPOSTELJNI SOBI

· Potnik, ki potuje sam, je dolžan doplačati ceno enoposteljne sobe. V primeru, da potnik, ki potuje sam izrazi željo, da bi delil sobo, lahko prepusti  TU d.o.o. Pe GEA Šempeter, da mu poskuša najti potnika na istem turističnem paketu, s katerim bo delil sobo. Ne glede na omenjeno, pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi doplačati za enoposteljno sobo. V primeru, da TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  najde potnika, ki bi delil sobo, se potniku vrne doplačilo za namestitev v enoposteljni sobi, oz. se vplačano doplačilo enoposteljne sobe obračuna pri končnem plačilu turističnega paketa.

16.     POTOVANJE Z OTROKI

· Pogoji in višina popusta so določeni v posameznem programu turističnega paketa. V kolikor v programu niso predvideni popusti, turistični paket ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.

· Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tujo državo, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu se šteje, da otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega paketa.

17.     DARILNI BONI

· V TA GEA d.o.o. vam nudimo možnost nakupa darilnih bonov. Darilne bone lahko unovčite za nakup turističnih paketov, ki jih organizira TU d.o.o. Pe GEA Šempeter ter tistih kjer TU d.o.o. Pe GEA Šempeter nastopa kot posrednik. Darilne bone lahko unovčite v roku 1. leta od datuma izdaje, ki je naveden na bonu. Turistične pakete, ki jih organizira TA GEA ter tiste kjer TU d.o.o. Pe GEA Šempeter nastopa kot posrednik, se lahko za znesek v višini, ki je naveden na darilnem bonu, nakupi le s predložitvijo bona. V primeru tatvine, izgube ali drugačne morebitne odtujitve darilnega bona za terjatev TU d.o.o. Pe GEA Šempeter ne odgovarja. Bona v nobenem primeru ni mogoče zamenjati za gotovino.

18.     UPORABA PODATKOV

· TU d.o.o. Pe GEA Šempeter  vse pridobljene podatke o potnikih obdeluje skladno s Politiko varstva osebnih podatkov v okviru dejavnosti turistične agencije, ki je dostopna na www.ta-gea.si

19.     OPOZORILO

· Splošni pogoji in navodila za turistične pakete so sestavni del pogodbe, ki jo s podpisom prijavnice skleneta TU d.o.o. Pe GEA Šempeter oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja na določen turistični paket.

· Splošni pogoji veljajo le za turistične pakete, ki jih organizira TU d.o.o. Pe GEA Šempeter. V kolikor je organizator druga turistična agencija, veljajo splošni pogoji le-te.

· Pod pojmom turistični paket označujemo potovalne storitve, turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje.

Splošni pogoji stopijo v veljavo z 12.4.2022.

Šempeter pri Gorici, 12.4.2022                                                                                                                                                                                   

Ta spletna stran uporablja piškotke. Z obiskom in uporabo spletne strani soglašate s piškotki.  DOVOLIM Več informacij o piškotkih najdete tukaj.